IT riool

Bij een infiltratie- en transportriool ofwel IT-riool infiltreert de regen ondergronds via een met geotextiel omwikkelde, geperforeerde, horizontale buis in de bodem. 

Een IT-riool kun je toepassen naast of onder verharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel, of bij onverharde oppervlakken waar de doorlatendheid van de bodem gering is. Een IT-riool moet altijd boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand liggen (de Eindhovense grondwaterstanden vind je op deze website). Als niet al het regenwater kan infiltreren, zal de buis gaan werken als een gewone afvoer. 

Ook hemelwaterafvoeren van dakoppervlakken, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kun je in sommige gevallen aansluiten op een IT-riool. Uiteraard geldt dat je alleen schoon regenwater mag laten infiltreren. Verontreinigd regenwater moet eerst worden gezuiverd, bijvoorbeeld door een beplant bodemfilter. Om zware buien op te vangen kan het IT–riool uitmonden in een overstortvoorziening op oppervlaktewater of het regenwaterriool. 

Het IT-riool is een bruikbare voorziening om in verdroogde gebieden oppervlaktewater te laten infiltreren. Hoe je dergelijke infiltratievoorzieningen toepast lees je in het Gemeentelijk Rioleringsplan

Voor- en nadeel
Op maaiveldniveau neemt een IT-riool amper ruimte in beslag; een duidelijk voordeel. Een belangrijk nadeel van een IT-riool in vergelijking met bovengrondse infiltratievoorzieningen zoals een wadi is dat calamiteiten zoals verontreinigingen niet makkelijk te zien zijn. Houd er rekening mee dat de bergingscapaciteit van een buis beperkt is en dat je een IT-riool daardoor wellicht moet combineren met andere bergingsvoorziening zoals een wadi of een vijver.