Klimaatrobuust beleid

Het klimaat verandert. Dat heeft gevolgen voor Eindhoven. We krijgen onder andere te maken met meer en hevigere buien, langere perioden van droogte en meer hitte(stress). Om in de toekomst prettig te wonen en te werken in onze groeiende stad, is het noodzakelijk nú maatregelen te nemen. Dit betekent dat we 'klimaatrobuust' te werk moeten gaan.

Een samenvatting van bovenstaande beleidsstukken is hieronder te downloaden:

De belangrijkste punten uit de Eindhovense klimaattoets zijn hieronder te lezen.

Bij veel projecten werd al rekening gehouden met klimaat adaptief (her)inrichten, maar nog niet bij alle projecten. Daarom is een toetsingskader vastgesteld met concrete ontwerpnormen en richtlijnen voor klimaat adaptief handelen vanaf de Integrale Intake, via projecten in programma’s en gebieden, tot aan vergunningverlening en handhaving. De klimaattoets omvat drie hoofdregels en deze vormen de basis voor het Eindhovens klimaatadaptatie beleid: 

  1. Zorg voor voldoende bergingsruimte om extreme buien tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. 
  2. Infiltreer regenwater zoveel mogelijk en waar mogelijk op de plek waar het valt, en voorkom daarmee droogte. 
  3. Zorg dat de straat niet onnodig opwarmt en voldoende plekken voor verkoeling heeft op het heetst van de dag.

De waterbergingsopgave geldt voor alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Eindhoven. In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen met 150m2 of meer verharding binnen het plangebied en kleinere ontwikkelingen tot 150m2 verharding binnen het plangebied. Voor de eerste groep geldt de eis van 60mm waterberging per m2 aanwezige verharding. Voor de tweede groep is deze eis 20 mm. Dit komt overeen met 20 liter waterberging per m2 of voor een woning met 100 m2 verhard oppervlak 2 m3 (ofwel 2000 liter) waterberging. 

Bij ontwikkelingen op privaat terrein ligt de verantwoordelijkheid voor het opvangen en verwerken van hemelwater in eerste instantie bij de eigenaar van het perceel waar de druppel valt. De landelijke voorkeursvolgorde ‘(her)gebruiken, vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren´ is van toepassing.

Klimaatadaptatiebeleid dient meerdere doelen. De gemeente Eindhoven draagt met het klimaatbeleid ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van een gezonde leefomgeving en meer biodiversiteit door de voorkeur te geven aan vergroenen als klimaatadaptieve maatregel. Het beleid is zo opgesteld dat vergroening op privaat terrein bij nieuwbouw wordt gestimuleerd en beloond. Hoe groener een plangebied wordt ingericht hoe lager de waterbergingseis in mm wordt. Ook ontwikkelingen in groenarme buurten worden op deze manier gestimuleerd. Deze website geeft een overzicht van de mogelijke beloningen via de ‘rekentool’. De stimuleringsregeling waarbij méér groen een lagere waterbergingsopgave oplevert geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen op privaat terrein. Om erop toe te zien dat de benodigde waterbergingsopgave bij ruimtelijke ontwikkelingen op privaat terrein ook daadwerkelijk aangelegd wordt, zal er in de fase van de watertoets in het bestemmingsplan, de fase van de omgevingsvergunningaanvraag en de uitvoeringsfase worden getoetst.